Αρχική

ΧΑΡΤΗΣ 33 {ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021} {Βιβλία} Κείμενα του Πάνου Καπώνη

Νάγια Κυριαζοπούλου, «Αφόρετος Χειμώνας», Μελάνι 2019

Στις 20 Δε­κεμ­βρί­ου 2011, στην εφη­με­ρί­δα Το Βή­μα, εί­χε γρα­φτεί ότι «ο κορ­μός της ποί­η­σης που γρά­φε­ται σή­με­ρα στον τό­πο μας πα­ρα­μέ­νει η Γε­νιά του ’70, με όλα τα θε­τι­κά και τα αρ­νη­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που συ­νό­δευ­σαν την εμ­φά­νι­ση και την κα­θιέ­ρω­ση της…» (Π. Κα­πώ­νης: Πρό­σω­πα στην ομί­χλη, 2012 σ. 106). Εάν αυ­τός εί­ναι ο κα­νό­νας, τό­τε η εξαί­ρε­ση εί­ναι μια σει­ρά από νέ­ους ποι­η­τές που συ­μπε­ρι­λή­φθη­καν στην Αν­θο­λο­γία Ποι­η­τι­κών Δια­λό­γων που εξέ­δω­σε ο εκ­δο­τι­κός οί­κος Γκο­βό­στη. Με­τα­ξύ αυ­τών, πρω­τα­γω­νί­στρια κα­λή ποι­ή­τρια και η Νά­για Κυ­ρια­ζο­πού­λου. Μια ποι­η­τι­κή μορ­φή, πραγ­μα­τι­κά και με­τα­φο­ρι­κά, που ση­μα­το­δο­τεί αυ­τή την «εξαί­ρε­ση» που εί­πα­με πα­ρα­πά­νω. Έτσι σε μια δια­δρο­μή από την Ευ­τυ­χία Πα­να­γιώ­του και με­τά, σκό­ντα­ψα πά­νω στην Κυ­ρια­ζο­πού­λου, που χω­ρίς να γνω­ρί­ζω την πρώ­τη της συλ­λο­γή (Γυά­λι­νες ρα­φές) που εκ­δό­θη­κε το 2015 από τις εκδ. Με­λά­νι, η νέα ποι­ή­τρια εμ­φα­νί­στη­κε πέ­ρυ­σι στα γράμ­μα­τα με μια δεύ­τε­ρη ση­μα­ντι­κή συλ­λο­γή ποι­η­μά­των της, τον Αφό­ρε­το χει­μώ­να, γρά­φο­ντας στο δια­δί­κτυο (στις 15 Μαρ­τί­ου 2020): «Άντε να ανοί­ξουν οι και­ροί να πά­με και στη Δή­λο…». Και ναι μεν οι και­ροί δεν «άνοι­ξαν», αντί­θε­τα μας έκλει­σαν μέ­σα, αλ­λά ο Αφό­ρε­τος χει­μώ­νας, ανα­δει­κνύ­ει για μια ακό­μη φο­ρά αυ­τή την ιδιό­τυ­πη με­τα­φυ­σι­κή της Κυ­ρια­ζο­πού­λου, όπως έγρα­ψε γι­’αυ­τήν ο ποι­η­τής και κα­λός φί­λος, ο Κώ­στας Γ. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου (περ. Τα ποι­η­τι­κά, τχ. 35). Και ιδού :

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ
Το σπί­τι μου εί­ναι στ’ άστρα / Σ’ αυ­τό το έγ­χρω­μο σκο­τά­δι που Αρ­νεί­ται να μου συ­στη­θεί / Εκεί γεν­νή­θη­κα Μι­κρός ήλιος έμπλε­ος προ­θέ­σε­ων…

Συ­νή­θως γρά­φε­ται από με­ρί­δα της κρι­τι­κής ένας δια­χω­ρι­σμός γυ­ναι­κεί­ας και αν­δρι­κής ποι­η­τι­κής. Φρο­νώ ότι η αλη­θι­νή ποί­η­ση δεν επι­δέ­χε­ται τέ­τοιους δια­χω­ρι­σμούς σε γυ­ναι­κω­νί­τες και αν­δρω­νί­τες. Και η ποί­η­ση της Κυ­ρια­ζο­πού­λου, χω­ρίς να απε­μπο­λεί το θη­λυ­κό στοι­χείο «για­τί ήταν σώ­μα αν­θι­σμέ­νο με αί­μα….» («Γυ­ναί­κα» σ. 11) έχει ανοι­χτούς ορί­ζο­ντες και όχι μό­νον στην ποί­η­ση.
Η ποι­ή­τρια, «ἐντυγ­χά­νου­σα πλεί­ο­σιν, ν μὲν ταῖς ἄλλαις τέ­χναις καὶ πιστμαις» (Μέ­γας Βα­σί­λειος)στην, κα­τά τον Κ.Γ. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου «εξο­μο­λο­γη­τι­κής υφής» εξω­τε­ρί­κευ­ση αι­σθη­μά­τωντουΑφό­ρε­του χει­μώ­να, ίσως ήταν σώ­μα που ερω­τεύ­τη­κε —για να παί­ξω με τους στί­χους της— για λο­γα­ρια­σμό μας την ποί­η­ση, την ώρι­μη ποί­η­ση εν­νοώ, που την έχει ήδη κα­τα­κτή­σει με τις δύο συλ­λο­γές της, αφού δεν χρη­σι­μο­ποιεί «δια­φο­ρε­τι­κά πα­ρά­θυ­ρα στην γε­ω­με­τρία της ψυ­χής», αφού η ψυ­χή στην ποί­η­ση δεν εί­ναι γε­ω­με­τρία αλ­λά υπη­ρε­τεί τα τέ­λεια όνει­ρα.

ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ
Δεν εί­σαι εδώ κι ο χρό­νος με εμπαί­ζει / Δεν έχω χθες να θυ­μη­θώ ού­τε αύ­ριο για να ξυ­πνή­σω / Μια ανά­σα επι­θυ­μί­ας η από­στα­ση / Από την άκρη των δα­χτύ­λων μου έως το σώ­μα σου / Η απου­σία συ­ντη­ρεί την πορ­σε­λά­νη του ονεί­ρου / Η φα­ντα­σία μού αφή­νει ίχνη στα δά­χτυ­λα / Προ­σε­κτι­κά θα σε τυ­λί­ξω σε μια σε­λί­δα / Να σε κρα­τή­σω ανε­ξί­τη­λα.

Ο έρω­τας, η ευαι­σθη­σία, η ομορ­φιά, τα συ­ναι­σθή­μα­τα αλ­λά και η κα­θα­ρή απο­τύ­πω­ση της ερη­μιάς των αι­σθη­μά­των και ενός χει­μώ­να αφό­ρε­του, ανα­δύ­ο­νται μέ­σα από τα τριά­ντα οκτώ μι­κρά κα­τά κα­νό­να ποι­ή­μα­τα της συλ­λο­γής αυ­τής, μα­ζί με το άρω­μα της ποι­ή­τριας, της γυ­ναί­κας και των ιδιαί­τε­ρων χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών που η ελ­λει­πτι­κό­τη­τα των ποι­η­μά­των της και το δι­φο­ρού­με­νο των λέ­ξε­ων που χρη­σι­μο­ποιεί, πι­στο­ποιεί μια προ­σω­πι­κή ξε­χω­ρι­στή κα­τά­θε­ση, που όπως και η Έμι­λι Ντί­κιν­σον κα­τα­δει­κνύ­ουν ότι η Κυ­ρια­ζο­πού­λου «απε­χθά­νε­ται το κοι­νό­το­πο». Ακό­μη κι εκεί που ζει, σε μια μι­κρή πό­λη, τον Διό­νυ­σο, πλάι σε δά­ση, τρέ­φε­ται η ποι­η­τι­κή της από το ένα διο­νυ­σια­κό πε­ρι­βάλ­λον, αλ­λά εν­δό­μυ­χα και από την αρ­κα­δι­κή της κα­τα­γω­γή. Εί­ναι πι­στεύω μια Αρ­τέ­μι­δα της νε­ό­τε­ρης ποί­η­σης μας, αλ­λά και μια επι­βε­βαί­ω­ση του «προ­φη­τι­κού» χα­ρα­κτή­ρα των ποι­η­τών και γι’ αυ­τό γνή­σια ποι­ή­τρια, με την ανα­γρα­φή των κα­τα­πλη­κτι­κών στί­χων, αφού

Έγκλει­στη σε μια πα­ρα­τε­τα­μέ­νη ομορ­φιά / ψη­λα­φώ τα χα­ρα­κώ­μα­τα εσω­τε­ρι­κών εμ­φυ­λί­ων

Και εύ­χο­μαι μα­ζί με την Νά­για  Κυ­ρια­ζο­πού­λου: «Άντε να ανοί­ξουν οι και­ροί να πά­με και στη Δή­λο…».


Πάνος Καπώνης Χάρτης – Μηνιαίο περιοδικό Λόγου και Τέχνης (hartismag.gr)

“Τα Εν Άνδρω” ποιήματα αφιερωμένα στον καθηγητή ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟ. από την υπό έκδοση συλλογή “ΠΥΡΗΝΕΣ ΥΕΤΟΥ” από τις εκδόσεις Γκοβόστη.

HARTISMAG.GRΑλέκος Φλωράκης: Πενήντα δύο χρόνια στην ποίηση / Πάνος Καπώνης

Πλειαςhttp://pleias.lis.upatras.gr

“Πλειας” http://pleias.lis.upatras.gr
… βασική Ψηφιακή Συλλογή ιστορικών Ελληνικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) από τον 19ο αιώνα …

Καπώνης, Πάνος

 
 
 
 
  • Έχουν διασωθεί στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών τρία ποιήματα μου στο περιοδικό ΤΡΑΜ (1976-1978)

Review (Anne Carson: Decreation: Poetry, Essays, Opera) (umich.edu)

περιοδικό : (δε)κατα #9 / ταξίδια πρόσωπα κείμενα τέχνες / επιστροφή στην ποίηση 2007

Τάκης Σπηλιάκος facebook.com/

27-3-2021  · Καλημέρα και καλό ΣΚ Περιοδικό ” ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ” .Αθήνα. Άνοιξη 1969… “Η κηδεία ενός ονείρου…..

“”Στο τέλος τού 1968 και μετα τήν μεγάλη ανταπόκριση τής ” ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ” ,αποφασίζουμε να εκδοσουμε ενα περιοδικό, που να απευθύνεται καθαρά σε νέους ανθρώπους.. Λίγο πρίν, μαζευομαστε στο σπίτι του ηθοποιού Τέλη Ζωτου , στην οδό Μοσχονησίων, στη Πλατεία Αμερικής, η Στριγγαρη+ ,ο Ιατροπουλος, ο Ποταμίτης+ , ο Καπώνης και εγώ και συμφωνούμε στη δημιουργία τής ( άτυπης ) ομάδας ” Σύγχρονη Πνευματική Συντροφιά ” … Επίσης η Στριγγαρη+ καί εγώ, αναλαμβάνουμε, να απευθυνθουμε στόν τύπο για να ανακοινωσουμε την πρόθεση της ομάδας, να εκδόσει περιοδικό με τίτλο ” ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ “… Λίγους μήνες αργότερα, η έκδοση του περιοδικού μας, είναι γεγονός!! Σε 36 σελίδες περιέχονται: ΠΟΙΗΣΗ, με ποιήματα 6 νέων ποιητών (αξιομνημόνευτο το ποίημα τού Μανόλη Τσακίρη, που αναφέρεται στήν κηδεία του Γ, Παπανδρέου και απορω ακόμα πώς ” πέρασε ” την λογοκρισία ) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ( η Στριγγαρη+ κριτικάρει τον Δημ. Μανιωτη) , ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ : ο Π. Παναγιωτουνης+ κατακρίνει τον ακαδημαϊκό Ν. Τωμαδάκη, για κάποιες δηλώσεις του. ΘΕΑΤΡΟ απο Μαρι-Πωλ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ:με άρθρο τού Θ. Αδαμόπουλου (διευθ/τη της ” Ταινιοθήκης της Ελλάδας ” , ΔΙΗΓΗΜΑ: απόσπασμα από ” Ενηλικίωση ” της Μαρίας Λαινα και κριτική του βιβλίου ,ΓΛΥΠΤΙΚΗ: Παρουσίαση του γλύπτη Θόδωρου, απο Πάνο Καπωνη, ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΌΛΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΕΣ βιβλίων, απο Τάκη Σπηλιακο και Πάνο Καπωνη και ΔΟΚΙΜΙΟ:από Δημήτρη Ιατροπουλο. Τέλος, έχουμε και 2 σελίδες… αλληλογραφία!! Στίς 30 Μαρτίου 1969,στη μπουάτ ” ΧΑΓΙΑΤΙ ” ,σε μιά κατάμεστη αίθουσα, η Έλενα Στριγγαρη+, ο Δημήτρης Ιατροπουλος, ο Πάνος Καπώνης, ο Δημήτρης Ποταμίτης και ο Τάκης Σπηλιακος, ανακοινωνουμε την ” Σύγχρονη Πνευματική Συντροφιά ” καί παρουσιάζουμε την ” ΚΙΒΩΤΟ ” μας!!!!Η ΚΙΒΩΤΟΣ μας,μα σφραγίδα… λογοκρισίας!!!! Για την τύχη του περιοδικού μας,θα μιλήσω… αργότερα.. Ευχαριστώ !!!!

Συνάντηση των ποιητών της Γενιάς του ’70. Απαγγελία στο 1.25.39 του βίντεο.
23 Οκτωβρίου 2017 στις 19:30​ κινηματογράφος Ατλαντίς.

Τέλειο!

https://www.youtube.com/watch?v=9A_rrjvPH5Y&t=1396s

1 ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ – ΤΑΚΗΣ ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ / Ποιητικοί Διάλογοι De Profundis 2019-2020 Βιβλιοπωλείο Γκοβόστη


 Στην αίθουσα της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2020 η παρουσίαση του μυθιστορήματος του Πάνου Καπώνη «Η Ύβρις». Ο Αγρινιώτης συγγραφέας συγκινημένος ευχαρίστησε τους φίλους και συντοπίτες του για την παρουσία τους. Για το βιβλίο μίλησε ο καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Θεοδόσης Πυλαρινός. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Λεωνίδας Υφαντής. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν οι Γιώργος Μικέλης θεατρολόγος και ο συγγραφέας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου που αναφέρθηκε με ζεστά λόγια στην προσφορά του Πάνου Καπώνη στη συγγραφή. «Με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή συγκίνηση υποδέχομαι έναν καλό φίλο. Τον Πάνο Καπώνη, πρώτα τον γνώρισα και μετά τον διάβασα. Πρώτα εκτίμησα την ακεραιότητα του χαρακτήρα και ακολούθως την καθαρότητα που αποκρυσταλλώνεται στο συγγραφικό του ταλέντο. Ένας συντοπίτη μας που τίμησε τη γενέτειρα πόλη του. Ένας λογοτέχνη με ακάματη πνευματική προσφορά. Μια ανήσυχη προσωπικότητα. Σπούδασε οικονομικά, νομικά και σκηνοθεσία. Αποδείχθηκε δυνατός μέσα από τον Λόγο. Κατάφερε, σε χαλεπούς καιρούς, να υπενθυμίσει ότι η τέχνη μπορεί να υποδεικνύει έναν άλλο δρόμο.
Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι, φίλε Πάνο, η ΎΒΡΙΣ να είναι καλοτάξιδη. Αποτελεί χαρά όλων μας να μοιραζόμαστε αυτήν τη ξεχωριστή προσωπική σου στιγμή, γνωρίζοντας ότι για εσένα ο Λόγος είναι πάθος, δημιουργικότητα, προβληματισμός, κατάθεση ψυχής»
ανέφερε ο δήμαρχος Αγρινίου. :

Oct 19, 2017 – Οι Εκδόσεις Παρουσία παρουσίασαν στο Polis Art Cafe το μυθιστόρημα του Πάνου Καπώνη, «Η Ύβρις».

Στο λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα Ευθύνη» [# 40-41] Ιανουάριος-Ιούνιος 2018, που κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, φιλοξενείται η κριτική παρουσίαση του μυθιστορήματος του Πάνου Καπώνη Η ΥΒΡΙΣ από τον ομότιμο καθηγητή της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κ. Θεοδόση Πυλαρινό. Θερμές ευχαριστίες.

Στο λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα Εστία» [# 1875] Δεκέμβριος 2017, που κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, φιλοξενείται ένα άρθρο του Πάνου Καπώνη, για την γενιά του ’70 [αφιέρωμα του περιοδικού στην Γενιά του 70 με επιμέλεια των καθηγητών Ε.

Γαραντούδη & Θ. Πυλαρινού].

Στο λογοτεχνικό 12631414_950493235005843_3737991020121882624_n

περιοδικό «Νέα Ευθύνη» [# 31] Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015, που κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, φιλοξενείται ένα δοκίμιο του Πάνου Καπώνη, για τον πρόσφατα αποβιώσαντα ποιητή & συγγραφέα Γιάννη ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ.

Στο τεύχος #276 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015) του λογοτεχνικού περιοδικού «Αιολικά  Γράμματα», που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, δημοσιεύονται δύο νέα ποιήματα του Πάνου Καπώνη, από την νέα ανέκδοτη συλλογή «Πυρήνες Ομίχλης», με τους τίτλους «Νότες» και «Το Έαρ του Έρωτος». Εκδότης Κώστας Βαλέττας.

11139431_725366477597934_5191085501841546657_n

Στο διπλό  τεύχος #156-157# του περιοδικού «Πόρφυρας» που εκδίδεται στην Κέρκυρα με την επιμέλεια του ποιητή Δημήτρη Κονιδάρη (τεύχος Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2015) που κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, φιλοξενούνται σε δεύτερη δημοσίευση τρία ποιήματα του Πάνου Καπώνη με τίτλους «Μια ανέλπιστη κηδεία» (Φως εκ φωτός), «Αναρχικό κηροπήγιο» και «Συγκρούσεις νεφών». Το τεύχος είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα Φραγκιά. 

12033178_10153535051035340_1517198358966323273_n

Στο τεύχος # 75-76 του περιοδικού «Εμβόλιμον» που εκδίδει στα Άσπρα Σπίτια Βιωτίας ο ποιητής Γιώργος Θεοχάρης (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2015) φιλοξενούνται τρία ποιήματα του Πάνου Καπώνη, σε πρώτη δημοσίευση με τους τίτλους «Φως εκ φωτός», «Αναρχικό κηροπήγιο» και «Συγκρούσεις νεφών ΙΙ», από την νέα ανέκδοτη συλλογή «Πυρήνες Ομίχλης».

 

10974476_607170606084189_727663754931037802_o

Στο τεύχος # 154 του περιοδικού «Πόρφυρας» (Ιανουάριος – Μάρτιος 2015) , με σελίδες για τον Νίκο Καχτίτση, φιλοξενείται και ένα άρθρο του Πάνου Καπώνη για τον ποιητή της Γενιάς του ’70 Γιάννη Κοντό, που τον χάσαμε πρόωρα. Είναι ένα μικρό δοκίμιο, που γράφτηκε αυθόρμητα την ημέρα της κηδείας του.
[Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015 > Αναπαύθηκε στο Κοιμητήριο Παπάγου].

 

Στο λογοτεχνικό περιοδικό «Φρέαρ» [#5] Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014] που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014, δημοσιεύονται τρία ποιήματα μου με τον γενικό τίτλο «ΑΝΤΙΦΩΝΑ» από την συλλογή «Αντί Ναυαγίου».

Στο λογοτεχνικό Περιοδικό Εμβόλιμον, # [69-70] (Φθινόπωρο 2013-Χειμώνας 2014), που γιόρταζε τα 25 χρόνια κυκλοφορίας του, δημοσιεύτηκε η κριτική της Ανθούλας Δανιήλ για το ποιητικό μου βιβλίο «Κύβος», καθώς και δύο ποιήματα του 2011 με τους τίτλους «Το τρένο απ” τα Γιάννενα» & «Οι εφημερίδες».

Στο τεύχος # 10 του περιοδικού 

«Κουκούτσι» (Χειμώνας 2014) που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία μέσα στον Ιούνιο 2014 και είναι αφιερωμένο στoν Τάκη Παπατσώνη, φιλοξενείται και ένα άρθρο του Πάνου Καπώνη για το περιοδικό «ΛΩΤΟΣ» της πρώτης περιόδου κυκλοφορίας του (1968-1971). Ο τίτλος : »Το περιοδικό Λωτός». Τόσο το αφιέρωμα, όσο και το τεύχος 10, παρουσιάστηκαν στις 24 Μαρτίου 2015 στον φιλόξενο χώρο του Polis Art Cafe του Βασίλη Χατζηιακώβου. 

Π[53]ΝΕΑ ΕΥΘΥΝΗ_25

Στο λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα Ευθύνη» [# 25 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014] που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία από την 1η Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύονται τρία νέα ποιήματα του Πάνου Καπώνη, από την νέα ανέκδοτη συλλογή «Πυρήνες Ομίχλης».

Ακόμη, δημοσιεύεται ένα κριτικό κείμενο του καθηγητή Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θεοδόση Πυλαρινού για το τελευταίο ποιητικό βιβλίο μου «Αντί Ναυαγίου» [εκδόσεις κουκούτσι], με τίτλο «Μαθήματα Ποιητικής Ναυαγοσωστικής».

Στο τεύχος # 8 του περιοδικού «Κουκούτσι» (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2013) που κυκλοφόρησε στα
βιβλιοπωλεία από 14-06-2013 και 
είναι αφιερωμένο στην αγλλόφωνη καναδική ποίηση, στην περσική ποίηση και στους Άγγλους μεταφυσικούς, φιλοξενείται εκτός από την κριτική του Πάνου Καπώνη για το βιβλίο «Ο μισός βέσπα» της Κατερίνας Έσσλιν και το ποίημα μου «Αθηνά» από την μέχρι τότε ανέκδοτη συλλογή του «Αντί Ναυαγίου». [Ήδη το βιβλίο εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις«κουκούτσι»]

Στο τεύχος # 5 του περιοδικού «Κουκούτσι» (Χειμώνας-Άνοιξη 2011/2012) που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία από 19-12-2011 και είναι αφιερωμένο στην Αραμαϊκή ποίηση και στον Εφραίμ τον Σύρο, στην ενότητα «Νέα Ελληνική Ποίηση», φιλοξενείται μεταξύ άλλων αξιόλογων ποιημάτων και το σημαντικό ποίημα «Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη» από την συλλογή «Αντί Ναυαγίου» του Πάνου Καπώνη, που εκδόθηκε το 2014 από τις εκδόσεις «κουκούτσι».

 

Στο τεύχος # 4 του περιοδικού «Κουκούτσι» (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2011) στις προτάσεις του για το καλοκαίρι, συμπεριέλαβε και το τελευταίο ποιητικό βιβλίο μου «Κύβος» πού είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις του σωματείου «Κοινωνία των δεκάτων», το οποίο όμως από τον Απρίλη 2013 δεν υποστήριξε την έκδοση του αυτή. Τόσο μίσος πια ; Ευτυχώς που κάποια αντίτυπα σώθηκαν την τελευταία στιγμή από την πολτοποίηση στην ανακύκλωση. 

Το Δοκίμιο του Πάνου Καπώνη, με τον τίτλο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ [1945-2003], δημοσιεύτηκε στο τεύχος # 152-153 του λογοτεχνικού περιοδικού Οδός Πανός, (Απρίλης-Σεπτέμβρης 2011).

*******

 

 

poetix # 5 (άνοιξη 2011). Με το τεύχος 5 κλείνει η παρουσίαση από την ιστοσελίδα ΛΟΓΟΣ αυτού του περιοδικού.

Στο περιοδικό poetix, τεύχος # 5 [Άνοιξη-Καλοκαίρι 2011] και στις γνωστές ενότητες :

A. «η ποίηση», όπου δημοσιεύεται, στο τέλος της ενότητας αυτής, κριτική του Π. Απέργη για τη συλλογή ποιημάτων του Π. Καπώνη «ΚΥΒΟΣ» κ.α.

Β. Το περιοδικό πλέον, εκδίδεται δυστυχώς από την Κοινωνία των (δε)κάτων και όχι από τις εκδόσεις Gutenberg.

poetix # 4 (χειμώνας 2010-11)

Στο περιοδικό poetix, τεύχος # 4 και στις γνωστές ενότητες : «η ποίηση» δημοσιεύονται διάφορα άρθρα.

Στην ενότητα «οι ποιητές», γράφουν εκτός των άλλων και ο Δημήτρης Καλοκύρης και και για τον Αλέκο Φλωράκη ο Πάνος Καπώνης.

*******

 poetix # 3 (άνοιξη 2010)

Στο περιοδικό poetix, τεύχος # 3 και στις γνωστές ενότητες του, δημοσιεύονται κείμενα, μεταξύ άλλων του Πάνου Καπώνη με τον Χρίστο Ρουμελιωτάκη. Στην ενότητα «οι ποιητές», γράφουν για τους : Μαχμούντ Νταρουίς [ο Ρόμπιν Κρέσγουελ], και παρουσιάζονται νέα βιβλία, όπως η Λιάνα Σακελλίου που παρουσιάζει μεταξύ άλλων και το βιβλίο του Πάνου Καπώνη «Σπινθήρες Καλωδίου»). Στην ενότητα «οι ποιητές», δημοσιεύονται δοκίμια για δώδεκα κυρίες της ελληνικής ποίησης (Κ. Αγγελάκη-Ρούκ, Β. Δαλακούρα, Ζ. Δαράκη, Κ. Δημουλά, Μ. Κέντρου, Μ. Κυρτζάκη, Μ. Λαϊνά, Τζ. Μαστοράκη, Π. Παμπούδη, Α. Παπαδάκη, Ν. Χατζιδάκι, Δ. Χριστοδούλου). *******

poetix # 2 (χειμώνας 2009)

Στο 2ο τεύχος του περιοδικού poetix και στις γνωστές ενότητες του, δημοσιεύουν σχετικά κείμενα τους, μεταξύ άλλων οι : Οκτάβιο Παζ, Θ. Τριαρίδης, Κ. Γ. Παπαγεωργίου που συνομιλεί με έναν άλλον ποιητή, Ντίνος Σιώτης που παρουσιάζει τα νέα βιβλία και κριτική για το «Κοκτέιλ Β»), με ποιήματα τους οι Anne Carson, Herta Mueller, Τίτος Πατρίκιος, Βλ. Μαγιακόφσκυ, Lawrence Ferlingetti, Raul Gomez Jattin, Λιάνα Σακελίου κ.α. 

*******

poetix # 1 (άνοιξη 2009)

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού poetix και στις ενότητες «η ποίηση», «τα ποιήματα» & «οι ποιητές», δημοσιεύονται κείμενα, ποιήματα, βιβλιοκριτικές και δοκίμια. Στην ενότητα «οι ποιητές», δημοσιεύεται το δοκίμιο του Πάνου Καπώνη «Στέφανος Μπεκατώρος, terra rossa για έναν ποιητή», σελίδα 266.περιοδικό-poetix

Ακολουθούν δημοσιεύσεις σε αρκετά αρχικά τεύχη του περιοδικού «δε κατα» που εκδίδεται από το λογοτεχνικό σωματείο «Κοινωνία των (δε)κάτων», στο οποίο ο Πάνος Καπώνης ήταν Γεν. Γραμματέας και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού αυτού μέχρι το 2011. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ [Τα υπόλοιπα στην στήλη (δε)κατα]

Η συγκεντρωτική συλλογή του 1993 από τις εκδόσεις “Αίολος” https://aiolosbooks.gr/shop/349/archipelagos-aypnias/